Sporto baras

Naudojimosi sąlygos

PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI NAUDOJIMOSI SĄLYGAS. Prisijungdami, naršydami ir (arba) naudodamiesi šios svetainės puslapiais, Jūs sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis be apribojimų arba išlygų. Jūs patvirtinate, kad esate bent aštuoniolikos (18) metų amžiaus. Jūs taip pat patvirtinate, kad jūs nenaudosite šios svetainės jokiems neteisėtiems tikslams. Atkreipkite dėmesį: šios naudojimosi sąlygos yra su išlygomis bei nuostatomis, kurios riboja „Hooters“ atsakomybę Jūsų atžvilgiu.

JEIGU JŪS NENORITE ĮSIPAREIGOTI LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, PRAŠOME NEPRISIJUNGTI, NENARŠYTI IR NESINAUDOTI ŠIA SVETAINE

Naudojimosi apribojimai

Medžiagos iš www.hooters.lt ir bet kurios kitos pasaulinio tinklo (www) tinklavietės, kuri nuosavybės teisėmis priklauso, yra operaciniu požiūriu valdoma, licencijuojama arba kontroliuojama „Hooters of America Corporation“ arba bet kurios su ja susijusios bendrovės, filialo arba pavaldžiosios bendrovės (kartu – „Hooters“), negalima kopijuoti arba platinti, arba perpublikuoti, skelbti, įkelti arba perduoti bet kuriuo būdu, neturint išankstinio „Hooters“ sutikimo, išskyrus tai, kad Jūs galite atsisiųsti vieną (1) kopiją medžiagos vienu kompiuteriu savo asmeninėms, nekomercinėms, namų reikmėms. Medžiagos pakeitimas arba naudojimas visiems kitiems tikslams pažeidžia „Hooters“ intelektinės nuosavybės teises. Medžiaga šioje svetainėje pateikiama tik teisėtiems tikslams.

Jeigu Jūs atsisiunčiate vaizdus arba kitą medžiagą iš mūsų svetainės, visi failai, vaizdai ir susiję duomenys turi būti „Hooters“ licencijuoti, ir „Hooters“ išlaiko visas teises į tokius vaizdus ir medžiagą. Visa medžiaga, kuri yra šioje svetainėje, yra patentuota ir autorių teisių objektas; su ja susijusios autorių teisės arba kitos teisės ir bet kurios teisių turėjimo nuostatos negali būti aiškinamos kaip suteikiančios galimybę bet kuriuo būdu – netiesioginiu, atšaukimo arba kitu – riboti autorių arba nuosavybės, arba išskirtinio naudojimo, arba intelektinės nuosavybės, arba bet kurias kitas, arba su prestižu susijusias teises. Jūs sutinkate, kad nekursite, naudodami šią medžiagą, jokių panašių darbų ir jokiu kitu būdu nesinaudosite šia medžiaga.

Jūs sutinkate, kad naudojimasis be leidimo šia medžiaga gali padaryti nepataisomą žalą „Hooters“ ir kad neteisėto naudojimosi atveju „Hooters“ turi teisę pateikti papildomą draudimą, taip pat naudotis visomis kitomis priemonėmis pagal įstatymus arba nuosavybės teisę.

 „HOOTARS“ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

„HOOTERS“ BENDROVĖ NEBUS ATSAKINGA UŽ NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ, KURIĄ GALITE PATIRTI NAUDODAMIESI ŠIA TINKLAVIETE, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) BET KOKĮ VEIKIMO SUTRIKIMĄ, KLAIDĄ, PRALEIDIMĄ, NUTRŪKIMĄ, DEFEKTĄ, VĖLAVIMĄ ATLIEKANT PERDAVIMĄ, KOMPIUTERINĮ VIRUSĄ ARBA LINIJOS SUTRIKIMUS. „HOOTERS“ BENDROVĖ NEBUS ATSAKINGA UŽ NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) SPECIFINIUS NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ, ARBA TOKIUS NUOSTOLIUS ARBA ŽALĄ, KURIUOS LEMIA NAUDOJIMAS ARBA NEGALĖJIMAS NAUDOTIS MEDŽIAGA, ESANČIA ŠIOJE SVETAINĖJE, NET JEIGU ESAMA „HOOTERS“ APLAIDUMO ARBA „HOOTERS“ („HOOTERS“ ĮGALIOTASIS ATSTOVAS) BUVO GAVĘS INFORMACIJOS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, ARBA ABIEM ATVEJAIS.

Minėti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi tiek, kiek taikytina teisė gali neleisti apriboti arba panaikinti atsakomybę už atsitiktinius arba su pasekmėmis susijusius nuostolius. „Hooters“ bendra atsakomybė už visus Jūsų nuostolius, žalą, veiksmų priežastis (sutarties, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant, be apribojimų, aplaidumą) ir kt.) bus ne didesnė nei suma, kurią sumokėjote, kad įgytumėte prieigą prie šios svetainės.

MEDŽIAGA, KURIĄ JŪS PASIRENKATE PATEIKTI ŠIOJE TINKLAVIETĖJE

Visos pastabos, komentarai, grafika, nuotraukos arba kita informacija, siunčiama „Hooters“, naudojantis šia svetaine, visiems laikams tampa „Hooters“ nuosavybe. Negalima reikalauti, kad „Hooters“ Jūsų pateiktą medžiagą laikytų konfidencialia, bendrovė turės teisę naudoti Jūsų pateiktą medžiagą komerciniams arba kitokiems tikslams be jokio atlygio Jums arba kitam asmeniui, susijusiam su pateikta medžiaga. Be to, „Hooters“ turės išimtinę nuosavybės teisę į minėtą kurios rūšies ir pobūdžio Jūsų pateiktąją medžiagą, apimančią visas bendrovės esamas ir būsimas teises ateityje. 

Jums draudžiama skelbti arba perduoti neteisėtą, grasinamąją, šmeižikišką, įžeidžiamąją, nešvankią, skandalingą, kurstomąją, pornografinę ar nepadorią medžiagą arba medžiagą, kuri galėtų sudaryti arba skatinti elgesį, kuris būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, užtraukti civilinę atsakomybę arba kitaip pažeisti kokį nors įstatymą. „Hooters“ reikalaujamu mastu bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis arba vykdys teismo nutartį, reikalaujančią arba nurodančią „Hooters“ atskleisti asmens, skelbiančio tokią minėtą informaciją arba medžiagą, tapatybę.

Nors „Hooters“ gali retkarčiais patikrinti arba peržiūrėti skelbimus, įkeltą medžiagą ir pan. svetainėje, „Hooters“ neįsipareigoja to daryti ir neprisiima jokios atsakomybės dėl pasekmių, susijusių su tokių svetainių turiniu, taip pat bet kokios klaidos, šmeižto, apkalbų, ne visos informacijos, neteisingos informacijos, nešvankybių, pornografijos, nepadorios medžiagos, pavojingumo arba netikslumo, susijusio su bet kuria informacija, esančia tose svetainėse, kuriose Jūs galėjote paskelbti arba į kurias galėjote įkelti medžiagą.

Jūs sutinkate, kad „Hooters“ gali laisvai naudoti bet kurias idėjas, koncepcijas, praktinę patirtį arba metodus, esančius bet kuriame pranešime, kurį Jūs siunčiate į svetainę, bet kuriuo tikslu, įskaitant (bet neapsiribojant) produktų kūrimą, gaminimą ir rinkodarą, naudojant tokią informaciją. Naudodamiesi svetaine ir perduodami neužsakytą medžiagą „Hooters“, Jūs sutinkate, kad neturite teisės į jokią kompensaciją, kreditą arba pranešimą, susijusį su medžiagos pateikimu ir kad siųsdami neužsakytą medžiagą atsisakote teisės pareikšti pretenzijas „Hooters“, susijusias su šios medžiagos naudojimu, įskaitant (bet neapsiribojant) pretenzijas, susijusias su nuosavybės teisėmis, nesąžininga konkurencija, numanomos sutarties pažeidimu arba konfidencialumo pažeidimu.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Naudodamiesi šia svetaine ir joje naršydami, prisiimate visą su tuo susijusią riziką. Nei „Hooters“, nei bet kuri kita šalis, kuri dalyvauja kuriant, gaminant arba pateikiant svetainę, nėra atsakinga už tiesioginius, atsitiktinius, priežastinius, netiesioginius arba su bauda susijusius nuostolius, susijusius su tuo, kad Jūs prisijungėte, naudojotės svetaine. Neatmetant pirmiau išdėstytų nuostatų, VISKAS SVETAINĖJE YRA PATEIKIAMA „KAIP YRA“, NETEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI TIESIOGIAI NURODOMŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU TINKAMUMU PARDUOTI, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI; TAIP PAT BE JOKIŲ PAŽEIDIMŲ. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose teisenose gali būti neleidžiama daryti išimčių, susijusių su numanomomis garantijomis, todėl kai kurios pirmiau minėtos išimtys gali būti Jums netaikomos. Peržiūrėkite šalies įstatymus, ar taikomi kokie nors apribojimai, susiję su numanomų garantijų netaikymu.

„Hooters“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už jokią žalą arba virusus, arba kitas pažeidžiančias, arba žalingas priemones, kurios galėtų užkrėsti Jūsų kompiuterinę arba kitą įrangą, Jums jungiantis, ją naudojant arba naršant svetainėje, arba Jums atsisiunčiant bet kurią medžiagą, duomenis, tekstą, vaizdo arba garso įrašą iš svetainės.

Medžiaga šioje svetainėje gali būti su techninio pobūdžio netikslumais arba tipografijos klaidomis. „Hooters“ gali bet kuriuo metu daryti pakeitimus ar patobulinimus.

Be to, Jūs galite susieti su išorinėmis interneto svetainėmis (pavyzdžiui, „Facebook“), naudodamiesi šia svetaine, ir „Hooters“ nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šiomis svetainėmis. Jungdamiesi prie tokių išorinių interneto svetainių, naudodamiesi „Hooters“ svetaine, prisiimate su tuo susijusią riziką.

PREKIŲ ŽENKLAI IR AUTORIŲ TEISĖS

Jūs turite žinoti, kad viskas, ką matote ir skaitote svetainėje, yra autorių teisių saugoma medžiaga, jeigu kitaip nenurodyta, ir negali būti naudojama, išskyrus taip, kaip nurodyta šiose naudojimo sąlygose be raštiško „Hooters“ sutikimo.

Jūs arba Jūsų vardu veikianti trečioji šalis negalite pateikti jokios mūsų svetainių turinio dalies (atlikti vadinamąjį „įrėminimą“) be šaltinio nuorodų arba naudoti mūsų prekių ženklus kaip papildomas žymas negavę mūsų atskiro leidimo.

 

Be to, jūs neturite teisės pažeisti ar kitaip nepaisyti „Hooters“ prekių ženklų, naudojami svetainėje yra registruoti ir priklauso „Hooters“: „Hooters“; „The Soon To Be Relatively Famous“; „Delightfully Tacky, Yet Unrefined“; „The Cure for the Common Restaurant“; „Hooters Gear“; „Wingsday“; „Hooters Snow Angels“; „3 Mile Island“; „Two Tickets To Paradise“; „World Wing Eating Championship“; „Daytona Beach“; „Hooters for Heroes“.

AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAI

Jei manote, kad kokia nors medžiaga, esanti „Hooters“ svetainėje, pažeidžia Jūsų, kaip autoriaus, teises, turite pranešti „Hooters“, kad reikalaujate savo, kaip autoriaus, teisių, pagal toliau nurodytą procedūrą.

„Hooters“ išnagrinės pranešimą apie galimą pažeidimą, kurį gavo, ir imsis atitinkamų veiksmų.

Veiksmingas bus tik raštu pateiktas pranešimas. Jame turi būti pateikta ši informacija: 1) išimtinių autoriaus teisių, kurios galėtų būti pažeistos, savininkui atstovauti įgalioto asmens fizinis arba elektroninis parašas; 2) nurodomas autorių teisių saugomas darbas, su kuriuo susijusios teisės galėtų būti pažeistos, arba, jeigu vienoje interneto svetainėje esama kelių autorių teisių saugomų darbų, su kuriais susijusios teisės galėtų būti pažeistos, tokių svetainėje esančių darbų sąrašas; 3) nurodoma medžiaga, kuri galėtų būti naudojama pažeidžiant autorių teises, arba toks pažeidimas galėtų būti padarytas, kuri turi būti pašalinta, arba prieiga prie kurios turi būti panaikinta, taip pat turi būti pateikiama informacija, kurios pakaktų paslaugos teikėjui nustatyti šios medžiagos buvimo vietą; 4) informacija, kurios pakaktų paslaugos teikėjui susisiekti su pretenziją reiškiančia šalimi, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris ir, jei galima, el. pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pretenziją reiškiančia šalimi; 5) pareiškimas, kad pretenziją reiškianti šalis turi pagrindą manyti, jog medžiaga, dėl kurios pareikšta pretenzija, nėra suteikta su autoriaus teisių turėtojo, jo agento leidimu arba ją naudoti nėra leidžiama remiantis įstatymų nuostatomis; 6) pareiškimas, kad informacija pranešime yra tiksli ir pagal juridinę galią pretenziją reiškianti šalis yra įgaliota veikti išimtinės teisės, kuri galėtų būti pažeista, turėtojo vardu.

TEISENA IR TAIKOMI ĮSTATYMAI

Šios naudojimo sąlygos reiškia tai, kaip Jūs galite naudotis šia svetaine, ji reglamentuojama Lietuvos valstybės įstatymuose.

„Hooters“ kontroliuoja ir valdo šią svetainę iš savo būstinės, esančios Lietuvoje, Vilniaus mieste. Mes sutinkame, kad Jūs galite prisijungti prie mūsų svetainės iš bet kurios pasaulio vietos, kurioje galioja tam tikra teisena, ir mes neturime praktinių galimybių užkirsti kelią tokiam prisijungimui. Jei bet kuri medžiaga, kurią mes pateikiame, arba naudojimasis šia svetaine prieštarauja tos vietos, iš kurios Jūs galite prisijungti prie svetainės, įstatymams, tada ši svetainė nėra skirta Jūsų naudojimuisi.

Jei naudojatės šia svetaine prisijungdami iš vietų, kurios yra už Lietuvos ribų, Jūs esate atsakingas savo vietos įstatymų laikymąsi.

NUTRAUKIMAS

„Hooters“ gali bet kada nutraukti šią sutartį. Jūs galite nutraukti šią sutartį su sąlyga, kad sunaikinsite: a) visą medžiagą, gautą iš „Hooters“ svetainės, b) visus susijusius dokumentus ir visas kopijas bei įrangą. „Hooters“ gali nutraukti šią sutartį iškart ir neįspėjusi, jei, bendrovės manymu, Jūs pažeidžiate kurią nors šios sutarties sąlygą arba reikalavimą. Po tokio nutraukimo Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą, gautą iš bet kurios „Hooters“ svetainės.

NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir apsaugoti „Hooters“ ir jos bendrovės tarnautojus, direktorius, darbuotojus, rangovus, agentus, licencijų ir paslaugų teikėjus, subrangovus bei tiekėjus nuo visų nuostolių, finansinių įsipareigojimų, būtinybės padengti sąnaudas, žalą ir išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams ir teismo išlaidas, susijusius arba atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi šia svetaine ir bet kurios iš šių naudojimo sąlygų pažeidimo. Jeigu Jūs sutrikdysite šios svetainės arba jos sistemų, siunčiančių šios svetainės turinį Jums arba kitiems, techniką, turėsite prisiimti atsakomybę už visus nuostolius, įsipareigojimus, išlaidas, žalą ir mokesčius, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, ir teismo išlaidas, susijusias arba atsiradusias dėl šio sutrikdymo.

KITI TEISINIAI KLAUSIMAI

Jei kuri nors šios Sutarties dalis būtų neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, ta dalis galėtų būti atskirta ir nepaveiktų likusių nuostatų galiojimo ir įgyvendinimo galimybių.

Tai yra visa šalių sutartis dėl šios svetainės naudojimo.

„Hooters“ gali pakeisti šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu ir savo nuožiūra. Pakeistos naudojimo sąlygos pradės galioti iš karto po paskelbimo ir, jeigu Jūs toliau naudositės šia svetaine, tai reikš, kad Jūs sutinkate su naujomis naudojimo sąlygomis. Jūs esate atsakingas už informacijos apie bet kokius pasikeitimus gavimą. Jei nesutinkate su naujai paskelbtomis naudojimo sąlygomis, Jums lieka vienintelė galimybė – nebesinaudoti šia svetaine.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su šia sutartimi, galite susisiekti su mumis, remdamiesi toliau pateikta informacija.

Kreipdamiesi į mus, nurodykite savo vardą, pavardę ir informaciją, skirtą susisiekti tuo būdu, kurį Jūs renkatės (paštu, elektroniniu paštu arba telefonu), ir parašykite, ko konkrečiai Jūs pageidaujate.